Vol 3, No 1 (2021)

JSHN VOL 3 NO 1 JUNI 2021

DOI: http://dx.doi.org/10.24235/jshn.v3i1

Table of Contents

Articles

AKTUALISASI NILAI SPIRITUAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 PDF
Theguh Saumantri, Rifqi Ulinnuha 1-9
ANALISIS HISTORISITAS HADIS PERANGILAH MANUSIA SEHINGGA MENGUCAP LĀ ILĀHA ILLĀLLAH MENURUT PERSPEKTIF HARALD MOTZKI
Muhamad Deden Jalaludin Sayuti, Lukman Zain Muhamad Sakur, Ahmad Faqih Hasyim 10-26
KAJIAN HADIS PERSPEKTIF SUNI DAN SYIAH: Historisitas, Kehujahan Hadis, Parameter Kesahihan Hadis dan Keadilan
Rahmat Miskaya, Noor Said Ahmad, Umi Sumbulah, Moh. Toriquddin 27-34
MAKNA HADIS TENTANG KHITAN PEREMPUAN DAN MITOS-MITOS YANG MENYERTAINYA
Husnul Khotimah, Anisatun Muthi’ah, Lukman Zain Muhamad Sakur 35-47
Spirit ”Kembali Kepada Al-Qur’an dan Sunnah” di Era Disrupsi dalam Muhammadiyah Perspektif Amin Abdullah
Ahmad Qoiman 48-59
STUDI TAKHRIJ HADIS MENGGUNAKAN METODE TASHIH, MUQORONAH, TAHLIL, TARJIH, DAN TAKHKIM (TMT3) TERHADAP HADIS TENTANG PENYEBARAN COVID-19
Reza Pahlevi Dalimunthe, Ahmad Rizki, Alria Nunggal, Amanah Amnun Zulfa, Asep Hendra Saiddudin, Siti Nurkholishoh 60-74
Ziarah Kubur Perspektif Pendekatan Historis-Sosiologis dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Kotemporer
M. Zia Al-Ayyubi, Muhammad Munif 75-88
النقد الحديثي بين تنزيه النقل وإعمال العقل-الشيخان نموذجا: دراسة في ضوابط المنهجية النقدية للحديث النبوي PDF
Safaa Mostafa Ali Abo Elela 89-111