Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis

Diya al-Afkar adalah jurnal ilmiah yang memfokuskan studi al-Quran dan al-Hadis. Jurnal ini menyajikan karangan ilmiah berupa kajian ilmu-ilmu al-Quran dan al-Hadis, penafsiran/pemahaman al-Quran dan al-Hadis, hasil penelitian baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan yang terkait tentang al-Quran atau al-Hadis, dan/atau tinjauan buku. Jurnal ini diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun.

Diya al-Afkar is the scientific journal focus on Quranic and Hadith studies. The journal presents articles on Quranic and Hadith studies, interpretation on Quran and Hadith, living Quran and Sunnah, results of library and field research on Quran and Hadith, and book review. The journal is published regularly twice a year.

 

e-ISSN 2442-9872 p-ISSN 2303-0453


Journal Homepage Image

Vol. 5 No. 01 Juni 2017

Table of Contents

Articles

AL-QURAN DAN FILSAFAT (AL-QURAN INSPIRATOR BAGI LAHIRNYA FILSAFAT) PDF
Ahmad Asmuni
AL-SUNNAH DAN TAFSIR AL-QURAN (Tinjauan tentang Fungsi dan Posisi Al-Sunnah dalam Tafsir Al-Quran) PDF
Mustopa Mustopa
AL-QURAN KALAMULLAH MUKJIZAT TERBESAR RASULALLAH SAW PDF
Idham Khalid
SŪRAH YĀSĪN DALAM TAFSĪR AL-IBRĪZ PDF
Siti Rosida
Makna Zauj Dalam Tafsir Kementerian Agama RI (Analisis Strukturalisme Linguistik). PDF
Laela Alfiyah
PEMIMPIN IDEAL DALAM PERSPEKTIF HADIS PDF
Anisatun Muthi’ah
KONSEP MAHABBAH DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAUDHUI PDF
Samud Samud
Praktik Pembacaan Yasin Fadilah di Masyarakat Perspektif Living Qur’a>n dan Analisis Perubahan Sosial (Studi Kasus di Majelis Taklim Al-Muthmainnah Desa Lemahabang Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon) PDF
Luthfiatus Shobahah
Konseptualisasi Kemiskinan Dan Penindasan Perspektif Farid Esack PDF
Guntur Hasby, Mumammad Maimun, Luqman Zain
Makna Puasa dalam Tafsir al-Jailani (Studi tentang Penafsiran Syaikh Abdul Qadir al-Jailani) PDF
Muhammad Rifa’i