DAKWAH REVOLUSIONER MUHAMMAD BIN ABD AL-WAHHAB UNTUK PEMURNIAN AJARAN ISLAM

Naila Farah(1*),


(1) IAIN Syekh Nur Jati Cirebon
(*) Corresponding Author

Abstract


Abstrak: Pada kurun waktu abad ke 18 M peradaban Islam sedang mengalami stagnasi, kejumudan dan bahkan kemunduran. Umat Islam banyak yang melakukan bidah dan khurafat, suatu perbuatan yang menyimpang dari Aqidah Islam. Muhammad bin Abd al-Wahhab mencoba dengan kreativitas pemikirannya membedah persoalan tersebut melalui ide-idenya untuk memurnikan akidah umat Islam yang telah menyimpang dari ajaran tauhid. Tulisan ini memapaparkan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Muhhamad bin Abd al-Wahhab dalam melakukan dakwah untuk meluruskan akidah umat yang telah menyimpang tersebut, dan bagaimana sebenarnya pemahaman serta respon para pengikut Muhammad bin Abd al-Wahhab terhadap ajaran/paham yang dianut oleh Muhammad bin Abd al-Wahhab dalam melakukan dakwah tersebut, karena Muhammad bin Abd al-Wahhab sendiri dalam melakukan dakwahnya ternyata tidak pernah seradikal para pengikutnya.

Kata-kata Kunci : Muhhamd bin Abd al-Wahhab, Gerakan Wahabiyyah, purifikasi Islam, gerakan fundamentalisme, dakwah revolusioner.


Full Text:

PDF

References


Amin, Ahmad, 1965. Zuama al-Islah fi al-Asr al-Hadis, Kairo : Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah

Assyaukanie, Luthfi, 2004, “Muhammad Bin Abd al-Wahhab (1703-1791)” artikel dalam situs www.islamlib.com, dimuat tanggal 12 Januari 2004.

Attar, Ahmad Abd al-Jafar, 1967.Muhammad bin Abd al-Wahab, Beirut:tnp.

Donohue, Jogn J. & John L. Eposito, 1990. Islam dan Pembaharuan, Terj.Jakarta: Rajawali Pers.

Gibb, H.A.R. & J.H Kramers, 196. Shorter Encylopedia of Islam, London: Luzac & Co.

Gibb, H.A.R. 1993. Modern Trens in Islam, terj. Machnun Husein, Aliran-aliran Modern dalam Islam, Jakarta: Rajawali Pers.

Nasution, Harun (Ed.), 1992, Ensiklopedia Islam Indonesia, Jakarta : Jambatan

Nasution, Harun, 1975, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta: Bulan Bintang.

Hasymy, A. 1990. Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Bulan Bintang.

Hitti, Philip K, 1968. History of the Arabs, London: MacMillan Publishing.

Lewis, Bernard, P.M. Holt & Ann K.S. Lambton. 1970. The Cambrigde History of Islam, London: Cambridge Univercity Pers.

Muhammad, Sulaiman bin Abdullah Bin, 1971. Taysir al-Aziz al-Hamid fi Syarh kitab al-Tawhid, Beuryt, Maktabah Islamy.

Rahman, Fazlur, 1984. Islam Terj. Ahsin Muahmmad, Bandung: Pustaka.

Sarda, Ziauddin, 1979. The Future of Islamic Civilization, London: British Libary Oublication.

Stoddard, Lothrop. 1965. The New Workd of Islam, terj. Dunia Baru Islam, Jakarta : Perpustakaan Islam.

Syaukani, Imam Muhammad al-, 1297 H. Nay; al-Awtar, Kairo: Dar al Hadis.

Tim Penyusun, 1993. Ensiklopedia Islam di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI.

Umairah, Abd al-Rahman, 1980. Al-Syubuhat allati Ursirat Hawla Dawah Muhammad bin Abd Wahabb, Riyadh: Jamiiyah al-Imam Muhammad Bin Saud Islamiyyah.

Wahhab, Muhammad bin Abd al- 1968. Kitab Taqhid, Beirut: Dar al-Arabuyyah li at-Tabaah wa al-Nasyr wa al Tawzi.
DOI: 10.24235/jy.v3i1.2037

Article Metrics

Abstract view : 415 times
PDF - 326 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Yaqzhan indexed by :