DAKWAH REVOLUSIONER MUHAMMAD BIN ABD AL-WAHHAB UNTUK PEMURNIAN AJARAN ISLAM

Naila Farah(1*),


(1) IAIN Syekh Nur Jati Cirebon
(*) Corresponding Author

Abstract


Abstrak: Pada kurun waktu abad ke 18 M peradaban Islam sedang mengalami stagnasi, kejumudan dan bahkan kemunduran. Umat Islam banyak yang melakukan bidah dan khurafat, suatu perbuatan yang menyimpang dari Aqidah Islam. Muhammad bin Abd al-Wahhab mencoba dengan kreativitas pemikirannya membedah persoalan tersebut melalui ide-idenya untuk memurnikan akidah umat Islam yang telah menyimpang dari ajaran tauhid. Tulisan ini memapaparkan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Muhhamad bin Abd al-Wahhab dalam melakukan dakwah untuk meluruskan akidah umat yang telah menyimpang tersebut, dan bagaimana sebenarnya pemahaman serta respon para pengikut Muhammad bin Abd al-Wahhab terhadap ajaran/paham yang dianut oleh Muhammad bin Abd al-Wahhab dalam melakukan dakwah tersebut, karena Muhammad bin Abd al-Wahhab sendiri dalam melakukan dakwahnya ternyata tidak pernah seradikal para pengikutnya.

Kata-kata Kunci : Muhhamd bin Abd al-Wahhab, Gerakan Wahabiyyah, purifikasi Islam, gerakan fundamentalisme, dakwah revolusioner.


Full Text:

PDF

References


Amin, Ahmad, 1965. Zuama al-Islah fi al-Asr al-Hadis, Kairo : Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah

Assyaukanie, Luthfi, 2004, “Muhammad Bin Abd al-Wahhab (1703-1791)” artikel dalam situs www.islamlib.com, dimuat tanggal 12 Januari 2004.

Attar, Ahmad Abd al-Jafar, 1967.Muhammad bin Abd al-Wahab, Beirut:tnp.

Donohue, Jogn J. & John L. Eposito, 1990. Islam dan Pembaharuan, Terj.Jakarta: Rajawali Pers.

Gibb, H.A.R. & J.H Kramers, 196. Shorter Encylopedia of Islam, London: Luzac & Co.

Gibb, H.A.R. 1993. Modern Trens in Islam, terj. Machnun Husein, Aliran-aliran Modern dalam Islam, Jakarta: Rajawali Pers.

Nasution, Harun (Ed.), 1992, Ensiklopedia Islam Indonesia, Jakarta : Jambatan

Nasution, Harun, 1975, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta: Bulan Bintang.

Hasymy, A. 1990. Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Bulan Bintang.

Hitti, Philip K, 1968. History of the Arabs, London: MacMillan Publishing.

Lewis, Bernard, P.M. Holt & Ann K.S. Lambton. 1970. The Cambrigde History of Islam, London: Cambridge Univercity Pers.

Muhammad, Sulaiman bin Abdullah Bin, 1971. Taysir al-Aziz al-Hamid fi Syarh kitab al-Tawhid, Beuryt, Maktabah Islamy.

Rahman, Fazlur, 1984. Islam Terj. Ahsin Muahmmad, Bandung: Pustaka.

Sarda, Ziauddin, 1979. The Future of Islamic Civilization, London: British Libary Oublication.

Stoddard, Lothrop. 1965. The New Workd of Islam, terj. Dunia Baru Islam, Jakarta : Perpustakaan Islam.

Syaukani, Imam Muhammad al-, 1297 H. Nay; al-Awtar, Kairo: Dar al Hadis.

Tim Penyusun, 1993. Ensiklopedia Islam di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI.

Umairah, Abd al-Rahman, 1980. Al-Syubuhat allati Ursirat Hawla Dawah Muhammad bin Abd Wahabb, Riyadh: Jamiiyah al-Imam Muhammad Bin Saud Islamiyyah.

Wahhab, Muhammad bin Abd al- 1968. Kitab Taqhid, Beirut: Dar al-Arabuyyah li at-Tabaah wa al-Nasyr wa al Tawzi.
DOI: 10.24235/jy.v3i1.2037

Article Metrics

Abstract view : 417 times
PDF - 328 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Yaqzhan indexed by : 

 

Editorial Office:

FUAD Building, 2nd Floor, Department of Aqeedah and Islamic Philosophy, Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Perjuangan Street of Sunyaragi, Cirebon City, West Java, Indonesia 45132 Phone. 0231-489926 Email: yaqzhanjurnal@gmail.com

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License