REALIBILITAS RIWAYAT SAHABAT: PEMBACAAN ULANG ATAS DOKTRIN KEADILAN SAHABAT

wasman wasman(1*),


(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Sahabat Nabi diklaim paling mengetahui doktrin agama dalam bentuknya yang orisinal. Merekalah yang mentransmisikan doktrin tersebut kepada generasi berikutnya. Dalam kajian hadis, suatu riwayat agar dapat diterima harus memenuhi kriteria keadilan periwayatnya. Haruskah kriteria ini diterapkan kepada sahabat? Tulisan ini hendak mempertanyakan dan mendiskusikan kembali wacana keadilah sahabat (‘ada>lah al-s}ah{abah) ini. Beberapa pertimbangan rasional dan historis ditawarkan untuk mendedah hakikat persoalan ini dan melihat implikasinya bagi kajian hadis. Kata Kunci: Sahabat, Keadilan, Ahli Sunnah, Hadis, Muh{addis\u>n, Ulama Ushul

Full Text:

PDF

References


Abu> Rayyah, Muh{ammad, Ad{wa>’ ‘ala> al-Sunnah al-Muh{ammadiyyah. Kairo: Da>r al-Ma‘a>rif, 1976.

Al-‘Askari>, Murtad{a>, Ma‘a>lim al-Madrasatayn, Jilid I, cet. ke-5. Kairo: Maktabah Madbu>li>, 1993.

Al-‘Asqala>ni>, Ibn H{ajar, Kita>b al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S{ah{a>bah, Jilid I. Beirut: Da>r al-Fikr, 1978.

Al-‘Ira>qi>, Zayn al-Di>n, al-Taqyi>d wa al-Ih{. Mekah: Maktabah al-Tija>riyyah Muh{ammad Ah{mad al-Ba>z, 1993.

Al-A‘z{ami>, Muh{ammad Mus}t}afa>, Manhaj al-Naqd ‘Inda al-Muh{addisi>n, cet. ke-2 Riyad: al-T{iba>‘ah al-‘Arabiyyah al-Sa‘u>diyyah, 1982.

Al-A, Sayf al-Di>n, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah{ka>m, Jilid II. Beirut: Da>r al-Fikr, 1996.

Al-Baghda>di>, Al-Khat}i>b, al-Kifa>yah fi> ‘Ilm al-Riwa>yah. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.

Al-Khat}i>b, Muh}ammad ‘Ajja>j, Us}u>l al-H{adi>s Beirut: Da>r al-Fikr, 1989.

Al-Nawa>wi>, Muh{y al-Di>n ibn Syaraf, al-Taqri>b wa al-Taysi>r li Ma‘rifah Sunan al-Basyi>r al-Nazi>r, ed. Muh{ammad Us}ma>n al-Khasyt Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1985.

Al-S{an‘a>ni>, Muh{ammad ibn Isma‘i>l, Tawd{i>h{ al-Afka>r li Ma‘a>ni> Tanqi>h al-Anz{a>r, ed. Muh{ammad Muh{y al-Di>n ‘Abd al-H{ami>d, Jilid II. Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.

Al-Sutu>t}i>, Jala>l al-Di>n, Tadri>b al-Ra>wi>, ed. ‘Abd al-Wahha>b ‘Abd al-Lat}i>f, Jilid II Beirut: Da>r al-Fikr, 1988.

Al-Syauka>ni>, Muh{ammad ibn ‘Ali, Irsya>d al-Fuh}u>l ila> Tah}qi>q al-H{aqq min ‘Ilm al-Us}u>l . Beirut: Da>r al-Fikr, tt.

Ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab , Jilid XIII. Kairo: al-Da>r al-Mis}riyyah, tt.

‘Itr, Nu>r al-Di>n, Manhaj al-Naqd fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s, cet. ke-2. Damaskus: Da>r al-Fikr, 1979.
DOI: 10.24235/diyaafkar.v2i01.569

Article Metrics

Abstract view : 563 times
PDF - 276 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


         

  

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.